SAT-Kabel

135 db

 

135 dB Kupfer

135 dB S-Kupfer

 

135 dB S-Kupfer

 

135 dB S-Kupfer

130 db

 

130 dB Kupfer

130 dB S-Kupfer

100 db

 

100 dB Kupfer

100 dB S-Kupfer

120 db

 

120 dB S-Kupfer

95 db

 

95 dB S-Kupfer

mini

Mini Kupfer + S-Kupfer

midi

Midi Kupfer + S-Kupfer

quattro

Quattro S-Kupfer

twin

Twin Kupfer

rg 59

RG 59

RG 59 + 24 Volt